Vadå Radon?

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som varken syns, luktar eller smakar och som finns naturligt i marken överallt i Sverige. Det bildas av det radioaktiva grundämnet radium, som ingår i uran 238:s sönderfallskedja, och sönderfaller till små radioaktiva metallpartiklar, så kallade radondöttrar.

Hälsoeffekter av radon?

Både radongas och radondöttrar följer med luften ner i våra lungor när vi andas, och cellerna i lungorna utsätts då för strålning. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige. Ju högre radonhalter kroppen utsätts för, desto större är risken för lungcancer. Enligt SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten är radon vårt största strålningsproblem.

Vilka källor finns det till förhöjda radonvärden?

Marken

Radon från marken är den vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter i inomhusluften. Eftersom lufttryck inomhus oftast är lägre än utomhus kan radonhaltig markluft sugas in genom otätheter i grunden.

Byggnadsmaterialet

Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades i Sverige mellan åren 1929 och 1975. Blåbetong avger gammastrålning i olika grad.

Dricksvattnet

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, främst från djupborrade brunnar. Radonet i vattnet avgår till luften vid exempelvis duschning eller diskning, och detta bidrar till att radonhalten i luften ökar.

Rikt- och gränsvärden

Rikt- och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader
Radonhalt i befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde 200 Bq/m3 Riktvärde

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus, FoHMFS 2014:16, på Folkhälsomyndighetens webbplats
Radonhalt i nya byggnader 200 Bq/m3 Gränsvärde

Boverkets byggregler, BBR, på Boverkets webbplats
Gammastrålning (miljödosekvivalentrat) i nya byggnader 0,3 µSv/h Gränsvärde för gammastrålning i rum där människor vistas mer än tillfälligt

Boverkets byggregler, BBR, på   Boverkets webbplats
Radonexponering på arbetsplatser

Hygieniska gränsvärden
  0,36 × 106 Bq h/m3 och år Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller på arbetsplatser, för annat arbete än underjordsarbete. Detta motsvarar en radonhalt på ca 200 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar, det vill säga normalt heltidsarbete.
  0,72 × 106 Bq h/m3 och år Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller vid underjordsarbete i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar. Detta motsvarar en radonhalt på ca 400 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1800 timmar.
  2,1 × 106 Bq h/m3 och år Gränsvärde för hur mycket radon en person får utsättas för under ett år. Värdet gäller för underjordsarbete såsom berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jord. Detta motsvarar en radonhalt på ca 1300 Bq/m3 vid en årsarbetstid på 1600 timmar (ordinarie arbetstid för anläggningsarbete under jord är 36 timmar per vecka).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015:7, på Arbetsmiljöverkets webbplats
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten
Mer information finns hos:
Folkhälsomyndigheten
Boverket
Arbetsmiljöverket
SSM